Socrates Comenius Project : On line school magazine

 Czech Greece Spain Slovakia

Szkolna rzeczywistość / School Reality     


Chodzimy do szkoły od poniedziałku do piątku. Lekcje w naszej szkole zaczynają się codziennie od 8:15. Jedna lekcja trwa 45 minut. Każda z klas ma inny plan lekcji, ale wszyscy mają przerwę w tym samym czasie. Podczas przerw możemy spotkać się z kolegami i koleżankami, coś zjeść oraz bawić się.


Klasy I, II i III mają edukację zintegrowaną (to znaczy język polski, matematykę i przyrodę połączone razem). Poza tym mają także W. F. i religię. Klasa III uczy się także angielskiego.
Lekcje w tych klasach kończą sie o 12 lub 13.

 
Klasy IV, V i VI mają wiele różnych przedmiotów: język polski, matematykę, przyrodę, historię, język angielski, informatykę, sztukę, W. F. oraz Religię. Poza tym mogą brać udział w kołach zainteresowań po lekcjach.
Starsze klasy kończa lekcje o 14 lub 15.

Najbardziej lubianymi przedmiotami jest W. F. i informatyka, ale lubimy wszystkich swoich nauczycieli i przedmioty, których uczą.


Oto plany lekcji klasy V i VI:


PLAN LEKCJI KLASA V

Dzień

Godz.      

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA    

CZWARTEK
PIĄTEK

8:15 – 9:00

HISTORIA

JĘZ. POLSKI

SZTUKA

MATEMATYKA

JĘZ. POLSKI

9:10 – 9:55

MATEMATYKA

JĘZ. POLSKI

SZTUKA

JĘZ. POLSKI

JĘZ. POLSKI

10:05 – 10:50

JĘZ. POLSKI

TECHNIKA

MATEMATYKA

HISTORIA

W. F.

PRZERWA OBIADOWA

11:10 – 11:55

JĘZ. POLSKI

NATURE

JĘZ. ANGIELSKI

HISTORIA

MATEMATYKA

PRZERWA OBIADOWA

12:15 – 13:00

INFORMATYKA

MATEMATYKA

ENGLISH

W. F.

W. F.

13:10 – 13:55

W. F.

MATEMATYKA

PRZYRODA

MATEMATYKA

JĘZ. ANGIELSKI

14:05 – 14:50

PRZYRODA

HISTORIA

PRZYRODA

PRZYRODA

JĘZ. ANGIELSKI
PLAN LEKCJI KLASA VI

Dzień

Godz.      

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

8:15 – 9:00

Matematyka

Matematyka

Jęz. polski

Jęz. polski

Matematyka

9:10 – 9:55

Przyroda

Matematyka

Jęz. polski

Historia

Przyroda

10:05 – 10:50

Przyroda

Język polski

J. angielski

Matematyka

Język polski

PRZERWA OBIADOWA

11:10 – 11:55

Historia

Jęz. polski

Matematyka

Matematyka

Przyroda

PRZERWA OBIADOWA

12:15 – 13:00

Język polski

Sztuka

Matematyka

Język polski

J. angielski

13:10 – 13:55

W. F.

---

J. angielski

W. F.

W. F.

14:05 – 14:50

Informatyka

---

Religia

Informatyka

Informatyka
W naszej szkol
e działa samorząd uczniowski, który podejmuje różne decyzje dotyczące życia szkolnego. Pomaga, na przykład w utrzymywaniu spokoju w czasie przerw lub też organizuje dyskoteki po lekcjach.

W szkole działa świetlica szkolna, do której przychodzą uczniowie czekający na autobus do domu. Na świetlicy mozemy odrabiać lekcje, rozmawiać z kolegami, albo grać w rózne gry (np. szachy). Czasami uczymy się też różnych piosenek.

 

Uczniowie klasy V i VI.
  English Summary


We go to school from Monday to Friday. The lessons in our school start at 8:15 every day. One lesson lasts for 45 minutes. Each class has a different lessons plan but we all have breaks at the same time. We can meet our friends during the break, have something to eat and play.

 

Classes I, II and III have Integrated Education (which is Polish, Maths and Nature joined together). They also have P.E. and Religion. Class III has English, too. Lessons in these classes finish at 12 or 1 p.m. 

 

Classes IV, V and VI have many different subjects: Polish, Mathematics, Nature (Environment), History, English, Computer Studies, Art, P.E. and Religion. Besides they can also take part in many Groups of Interest after the lessons. Lessons in these classes finish at 2 or 3 p.m.

The most popular subjects are P.E. and Computer Studies but we like all our teachers and the subjects they teach.

 

Here are the time tables of 5th and 6th class:TIME TABLE CLASS 5th

Day

Time       

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY
FRIDAY

8:15 – 9:00

 HISTORY

POLISH

ART

MATHS

POLISH

9:10 – 9:55

MATHS

POLISH

ART

POLISH

POLISH

10:05 – 10:50

POLISH

TECHNIQUE

MATHS

HISTORY

SPORT

LUNCH   BREAK

11:10 – 11:55

POLISH

NATURE

ENGLISH

HISTORY

MATHS

LUNCH   BREAK

12:15 – 13:00

COMPUTER ST.

MATHS

ENGLISH

P. E.

P. E.

13:10 – 13:55

P. E.

MATHS

NATURE

MATHS

ENGLISH

14:05 – 14:50

NATURE

HISTORY

NATURE

NATURE

ENGLISH

TIME TABLE CLASS 6 th

Day

Time       

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

8:15 – 9:00

Maths

Maths

Polish

Polish

Maths

9:10 – 9:55

Nature

Maths

Polish

History

Nature

10:05 – 10:50

Nature

Polish

English

Maths

Polish

LUNCH   BREAK

11:10 – 11:55

History

Polish

Maths

Maths

Nature

LUNCH   BREAK

12:15 – 13:00

Polish

Art

Maths

Polish

English

13:10 – 13:55

P. E.

---

English

P. E.

P. E.

14:05 – 14:50

Computer Studies

---

Religion

Computer Studies

Computer StudiesIn our school there is a Pupils’ Government which decides on many things of our school life. For example it helps to keep order during the breaks or organizes the discos at school after the lessons.


In our school there is also a common-room. The children who wait for the bus after the school can come there.  There  we can do our homework or play some games with friends  (e.g. chess). Sometimes we learn there some songs, too.

 

Pupils of class 5th and 6th
Zespół Szkolno Przedszkolny w Lamkowie
Lamkowo 29
11-010 Barczewo
tel/fax(+48 89) 514 16 29
e-mail: lamkowo-school@wp.pl
Kontakt : mail@dim-malev.ira.sch.gr, Lamkowo-school@wp.pl , zsbadin@stonline.sk , virgen71@centros2.cnice.mecd.es , reditel@1zsfm.applet.cz  .HOME