Socrates Comenius Project : On line school magazine

 Czech Greece Spain Slovakia

O projekcie

               Projekt ma na celu zachęcenie uczniów do wyrażania swoich opinii na temat szkolnej i społecznej rzeczywistości. Poprzez ten projekt uczniowie będą mieli szansę proponować rozwiązania dla polepszenia sytuacji w szkole jak i w społeczeństwie. Uczniowie będą poruszali kwestie z różnych obszarów tematycznych takich jak historia i tradycje krajów, które będą brały udział w projekcie, zdrowie, środowisko i ekologia, przemoc w szkole, itp. Wnioski będą publikowane w "Magazynie szkolnym on-line” w języku ojczystym każdego z krajów oraz po angielsku. Projekt da uczniom ze wszystkich szkół możliwość porównywania różnych rozwiązań dla takich samych problemów i sytuacji. Uczniowie będą odnajdywać różnice i podobieństwa między krajami i w ten sposób staną się bardziej otwarci. W konsekwencji wspólnych działań oraz poprzez doświadczenie edukacji w krajach europejskich, które wezmą udział w projekcie, powstanie i będzie się rozwijał europejski wymiar edukacji.

Szkoły partnerskie:
  • Czechy: Zakladnn škola narodnnho ummlce petra Bezruce
  • Grecja: Municipal School of Moni  (Coordinating School)
  • Hiszpania: C.P.E.I.P. Virgen de la Encina
  • Słowacja: Zakladna škola s materskou školou Badin
  • Polska: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lamkowie


About the project
        
             This project intents to encourage the pupils to express their opinion about school and social reality. Through the project the pupils will have the opportunity to suggest solutions for a better situation in school, as well in the society . The pupils will discuss different topics, as history and traditions of the countries, that will take part in the project, health, environment and ecology, violence at school e.t.c. The conclusions will be published in the “on line-school magazine” in mother language of all partners and in English. There will be a chance, during the project, for the pupils of all schools to compare different solutions, from different countries , for the same problems and situations. The pupils will find differences and similarities between these countries and become more open-minded. As a consequence of all these will appear and develop the European dimension of education, through the experience of education in different European countries, that will take part in this project.


Partner schools:

  • Greece: Municipal School of Moni  (Coordinating School)
  • The Czech Republic: Zakladni skola narodarodniho umelce  Petra Bezruce,              Frydek Mistek
  • Spain: C.P.E.I.P. Virgen de la Encina
  • Slovakia: Zakladna škola s materskou školou Badin
  • Poland: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lamkowie
Zespół Szkolno Przedszkolny w Lamkowie
Lamkowo 29
11-010 Barczewo
tel/fax(+48 89) 514 16 29
e-mail: lamkowo-school@wp.pl
Kontakt : mail@dim-malev.ira.sch.gr, Lamkowo-school@wp.pl , zsbadin@stonline.sk , virgen71@centros2.cnice.mecd.es , reditel@1zsfm.applet.cz  .HOME